Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bildirim

YTC AJANS & DİJİ CARD ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI 

VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

İşbu Aydınlatma Metni ile Ytc Reklam Ajansı yapı inşaat taahhüt nakliye sanayi ve ticaret limited şirketi. (“YTC AJANS VE DİJİ CARD” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve www.diji-card.com adresinde yer alan internet sitesi ve mobil uygulama (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcıları tarafından Şirketimize sağlanan ve kullanıcıların Platform vasıtasıyla sunulan dijital kartvizit hizmetlerinden (“Hizmetler”) faydalanması sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Platform’un kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Mutlubiev tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Veriler

Hizmetler’den faydalandırılmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir: 

 • ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya iş yeri adresi, ev veya iş yeri özellikleri,
 • kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri,
 • yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,
 • ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler,
 • Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar.
 • kullanıcıların Hizmetler’e erişiminin sağlanması ve kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla çerezler vasıtasıyla elde edilen diğer kullanıcı bilgileri (Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <Çerez Aydınlatma Metni>’nden ulaşabilirsiniz.),

Bunun yanında, mobil uygulama kullanıcıları tarafından Hizmetler’den faydalanılması sırasında ve kullanıcı onayına tabi olmak üzere; kullanıcı cihazları vasıtasıyla aşağıdaki ek bilgilerin de işlenmesi söz konusu olabilecektir:

 • telefon rehberi, açık rızanızın bulunması halinde Platform kapsamındaki kullanım, değerlendirme ve sipariş bilgilerinizin telefon rehberinizde bulunan Platform kullanıcılarına bildirilmesi,
 • lokasyon verisi,
 • mikrofon, kamera veya fotoğraf galerisi.
 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Platform kullanıcılarının Hizmetler’den faydalandırılmalarının sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvurularının alınması ve gerekli üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hesap tanımlamalarının gerçekleştirilmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, Platform kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin teminine yönelik operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, muhasebe, finans ve ödeme operasyonlarının yürütülmesi, yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,üye ilişkileri yönetimi, uygulama kullanıcılarına Hizmetler’e ilişkin anlık bildirim ve hatırlatmaların gönderilmesi, kullanıcılar tarafından Platform vasıtasıyla oluşturulan hizmet taleplerine ilişkin operasyonların yürütülmesi, yükleniciler tarafından Hizmetler’in sağlanması sırasında yüklenici taahhütlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hizmet sağlayıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, Platform özelliklerinin işleyişinin sağlanması ve bilgi ve sistem güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, optimizasyon süreçleri ile teknik ve iş geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, kullanıcıların Platform vasıtasıyla sağlanmakta olan Hizmetler’e bağlılığının artırılmasına yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmetler’e ilişkin destek faaliyetlerinin yürütülmesi ile açık rızanızın bulunması halinde dijital veya diğer mecralarda Hizmetler’in tanıtılması, pazarlanması ve marka bilinirliğinin artırılması, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve Platform kapsamındaki kullanım, değerlendirme ve sipariş bilgilerinizin telefon rehberinizde bulunan Platform kullanıcılarına bildirilerek etkileşim sağlanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

Kişi yükleme, cihazınızın rehberindeki kişilerden hangilerinin aynı zamanda Diji-Card kullanıcısı olduğunu belirlememizi sağlayan, isteğe bağlı bir özelliktir. Böylece bu kişileri Diji-Card rehberinize ekleyebilir, henüz Diji-Card kullanmayan kişilerinizin daha sonra Diji-Card’a kaydolmaları durumunda Diji-Card rehberinizi hızla güncelleyebiliriz. Bu işlemleri yaparken rehberinizi herhangi bir yerde depolamayız.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve yurt içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaati ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Platform’u kullanımınız sırasında, internet sitesi, mobil uygulama, telefon, matbu ve çevrimiçi formlar, e-posta, posta / kargo, çağrı ve iletişim merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları kanalları vasıtasıyla elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

 • Kanun’un 11’inci Maddesi Uyarınca Haklarınız 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda listelenen yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz:

Yazılı Başvuru Adresi: YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1.ASENA SK. NO: 23 D İÇ KAPI NO: 46 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL

Elektronik Posta Adresi: destek@diji-card.com

(*) Şirket’e daha önce bildirilen / sistemlerimizde kayıtlı bulunan bir e-posta adresi vasıtasıyla gönderim yapacaksanız, başvurularınızı doğrudan yukarıdaki adrese iletebilirsiniz. Ancak, gönderim yapacağınız e-posta adresi sistemlerimizde kayıtlı değil ise gönderimin güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapılması gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.